باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد برگزار کرد: کارگاه آشنایی و تعامل با مجلات خارجی