فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به بهمن ماه ۹۵

فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به بهمن ماه ۹۵

دانلود BlackList (دانشگاه آزاد اسلامی)

دانلود BlackList (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

دانلود BlackList (وزارت بهداشت)