موضوعات مرتبط با آسیب های اجتماعی شهرستان ملارد برای انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد

موضوعات مرتبط با آسیب های اجتماعی شهرستان ملارد برای انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد

فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذر ماه ۹۵

فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذر ماه ۹۵

پرسشنامه های مربوط به رصد کشوری مستندات علمی

پرسشنامه های مربوط به رصد کشوری مستندات علمی
قابل توجه استادان، مدیران آموزشی، دانشجویان و دانش آموختگان گرامی

به منظور رصد کشوری و تدوین راهکارهای مناسب برای موضوع “بحث و ابهامات در زمینه مستندات علمی”، لطف کنید پرسشنامه های طراحی شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تکمیل نمایید.

پرسشنامه مربوط به اساتید
http://۴۶.۲۰۹.۱۲۸.۲۱۱:۸۰۸۰/ISMC/Login.html?questionnaireld=e۳۷b۳۰f-۹۵۶f-۴۰d۱-ad۵۳-۰۰۸۸edba۶۷۵۹

پرسشنامه مربوط به مدیران آموزشی
http://۴۶.۲۰۹.۱۲۸.۲۱۱:۸۰۸۰/ISMC/Login.html?questionnaireld=۴۴۸a۹ea۱-۵۰d۰-۴۸۲۹-۸۵d۵۰fff۴۷۹۹e۸۱۱

پرسشنامه مربوط به دانشجویان

http://۴۶.۲۰۹.۱۲۸.۲۱۱:۸۰۸۰/ISMC/Login.html?questionnaireld=۸e۲e۸۰۳۲-۴۱b۴-۴d۵۴-۸۹d۱-ac۳۳۴f۱۳۴۶۴b

پرسشنامه مربوط به فارغ التحصیلان

http://۴۶.۲۰۹.۱۲۸.۲۱۱:۸۰۸۰/ISMC/Login.html?questionnaireld=۱۳۳۸۰۷۰۲-c۲۱d-۴b۶a-۸۵۶۵-۹۸۸۶a۸۵۴۸۸۶a

فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به بهمن ماه ۹۵

فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به بهمن ماه ۹۵

دانلود BlackList (دانشگاه آزاد اسلامی)

دانلود BlackList (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

دانلود BlackList (وزارت بهداشت)