وام دانشجویی

جهت استفاده از تسهیلات فوق، در سامانه ساجد به نشانی sajed.iau.ir ثبت نام نمایید.

انواع تسهیلات و وام ها به دانشجویان جدیدالورود