پرسشنامه های مربوط به رصد کشوری مستندات علمی

قابل توجه استادان، مدیران آموزشی، دانشجویان و دانش آموختگان گرامی

به منظور رصد کشوری و تدوین راهکارهای مناسب برای موضوع “بحث و ابهامات در زمینه مستندات علمی”، لطف کنید پرسشنامه های طراحی شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تکمیل نمایید.

پرسشنامه مربوط به اساتید
http://۴۶.۲۰۹.۱۲۸.۲۱۱:۸۰۸۰/ISMC/Login.html?questionnaireld=e۳۷b۳۰f-۹۵۶f-۴۰d۱-ad۵۳-۰۰۸۸edba۶۷۵۹

پرسشنامه مربوط به مدیران آموزشی
http://۴۶.۲۰۹.۱۲۸.۲۱۱:۸۰۸۰/ISMC/Login.html?questionnaireld=۴۴۸a۹ea۱-۵۰d۰-۴۸۲۹-۸۵d۵۰fff۴۷۹۹e۸۱۱

پرسشنامه مربوط به دانشجویان

http://۴۶.۲۰۹.۱۲۸.۲۱۱:۸۰۸۰/ISMC/Login.html?questionnaireld=۸e۲e۸۰۳۲-۴۱b۴-۴d۵۴-۸۹d۱-ac۳۳۴f۱۳۴۶۴b

پرسشنامه مربوط به فارغ التحصیلان

http://۴۶.۲۰۹.۱۲۸.۲۱۱:۸۰۸۰/ISMC/Login.html?questionnaireld=۱۳۳۸۰۷۰۲-c۲۱d-۴b۶a-۸۵۶۵-۹۸۸۶a۸۵۴۸۸۶a

فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به بهمن ماه ۹۵

فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به بهمن ماه ۹۵
دانلود BlackList (دانشگاه آزاد اسلامی)

دانلود BlackList (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

دانلود BlackList (وزارت بهداشت)

تعطیلی شنبه در ترم دوم سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶

قابل توجه دانشجویان، استادان، و همکاران عزیز
طبق تایید هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد، روزهای فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد از یکشنبه تا جمعه بوده و در روزهای شنبه دانشگاه تعطیل میباشد
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد