مطالب توسط bahador ghadamkheir

پرسشنامه های مربوط به رصد کشوری مستندات علمی

پرسشنامه های مربوط به رصد کشوری مستندات علمی قابل توجه استادان، مدیران آموزشی، دانشجویان و دانش آموختگان گرامی به منظور رصد کشوری و تدوین راهکارهای مناسب برای موضوع “بحث و ابهامات در زمینه مستندات علمی”، لطف کنید پرسشنامه های طراحی شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تکمیل نمایید. پرسشنامه مربوط به اساتید […]