دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
ENGLISH
شرح مطلب
1395/05/24
آيين نامه ها و بخشنامه ها پژوهشي

موضوع بخشنامه

تاريخ بخشنامه

آيين نامه جديد طرحهاي پژوهشي

94/5/19

دستورالعمل تدوين گزارش نهائي طرح  پژوهشي

92/11/6

حق  الزحمه داوري طرح  پژوهشي

92/10/30

بخشنامه تعهدارائه مقاله براي طرح هاي پژوهشي

92/8/11

بخشنامه حمايت ازطرح ها ،مقالات وپايان نامه

92/6/21

رسال يك نسخه پايان نامه  و گزارش نهايي طرح پژوهشي به مركز اسناد و كتابخانه ملي 

92/4/1

 اجراي بخشنامه 73-311805تعهدمجري ارائه مقاله درمجلات   ISI

92/2/30

بررسي گزارش نهايي و خروجي طرح ها

92/2/25

منشور اخلاقي

91/4/14

سخنراني  مربوط به  ارائه نتايج طرح هاي پژوهشي

91/3/31

 

 

آيين نامه هاوبخشنامه هاي تحصيلات تكميلي(كارشناسي ارشد ودكترا)

 

امتياز ويژه براي حمايت از انتشارمجله هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي

94/9/18

بخشنامه كد پايان نامه دانشجويان مهمان

94/7/23

دستورالعمل ساماندهي چگونگي پرداخت شهريه و سنوات دانشجويان تحصيلات تكميلي

94/7/22

بخشنامه تسهيلات ويژه براي گذراندن خدمت نظام وظيفه نخبگان

94/6/21

آيين نامه پسا دكترا دانشگاه آزاد اسلامي

93/9/2

جدول حقوق و مزاياي اعضاي هيئت علمي موسسات پژوهشي درسال94

1394

جدول حقوق و مزاياي اعضاي هيئت علمي موسسات پژوهشي درسال93

1393

استفاده بهينه از ظرفيت اعضاي هيئت علمي براي راهنمايي و مشاوره دانشجويان تحصيلات تكميلي

93/3/25

آيين نامه تعدادمجازراهنمايي ومشاوره پايان نامه هاي دوره هاي كارشناسي ارشد, دكتراي حرفه اي ورساله هاي دكتراي تخصصي

93/3/15

بخشنامه حمايت از پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي

93/1/25

بخشنامه اخذ مجوز از دانشگاه مبدأ براي اعضاي هيئت علمي

92/12/17

چگونگي اجراي بخشنامه 325681 مورخ 92/10/22

92/11/30

تفاهم نامه پژوهشي با اساتيد راهنماي خارج از دانشگاه

92/11/26

شيوه نامه نحوه محاسبه حق‌الزحمه راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه‌هاي كارشناسي‌ارشد، دكتراي حرفه‌اي و رساله‌هاي دكتراي تخصصي

92/10/22

بخشنامه چگونگي ارزيابي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ودكتري حرفه اي ورساله دكتري تخصصي

92/10/22

بخشنامه حق الزحمه استادان راهنما،مشاوروداورپايان نامه هاي كارشناسي ارشد ،دكتراي حرفه اي ورساله هاي دكتري تخصصي

92/10/22

بخشنامه نويسندگان مقالات مستخرج ازپايان نامه ها ورساله ها

92/9/9

بخشنامه استادداورپايان نامه هاي كارشناسي ارشد ودكتري حرفه اي

92/8/12

بخشنامه مشاوروداورممتحن (خارجي)پايان نامه هاي كارشناسي ارشدورساله هاي دكتري

92/5/24

بخشنامه ارسال يك نسخه ازپايان نامه هاي دانشجويان وطلاب وگزارش نهايي طرح هاي پژوهشي به مركزاسنادوكتابخانه ملي ايران

92/4/1

نويسندگان مقالات مستخرج از پايان نامه ها و رساله ها

92/2/12

عدم امكان دفاع پيش از موعد مقرر

91/7/2

امتياز ويژه براي حمايت از انتشارمجله هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي

94/9/18

 

 

فرمها و بخشنامه هاي مربوط به دكتري پژوهش محور

 

بخشنامه نحوه ثبت نام و انتخاب واحدهاي  پايان نامه  دانشجويان دكتري پژوهش محور

95/4/1

بخشنامه تكميلي پذيرفته شدگان دوره دكتري پژوهش محور

94/10/5

دستورالعمل ثبت نام پذيرفته شدگان دوره دكتري تخصصي پژوهش محور

94/7/15

قرارداد داخلي واحد مجري با استاد راهنما و دانشجوي  دكتري تخصصي پژوهش محور

93/10/17

بخشنامه پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي پژوهش محور ازنيمسال تحصيلي  94-93

93/7/2

اجراي آيين نامه دوره دكتري پژوهش محور

93/3/28

آيين نامه دوره دكتري تخصصي پژوهش محور ( با آزمون و بدون آزمون )

93/2/10

فرم درخواست دكتري پژوهش محور

 

 

 

 آيين نامه ها وبخشنامه هاي انتشاركتاب ومجلات

 

بخشنامه نحوه اختصاص اعتبار تشويقي، پژوهانه و پرداخت حق الزحمه  مسئولان و هزينه هاي مجلات

94/3/24

به روز رساني فهرست نشريه هاي بي اعتبار

94/4/8

شيوه نامه انتشار كتابهاي علمي در دانشگاه آزاد اسلامي- قسمت اول

93/5/26

شيوه نامه انتشار كتابهاي علمي در دانشگاه آزاد اسلامي- قسمت  دوم

93/5/26

تمديد قرارداددانشگاه آزاد اسلامي و مركز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي(SID)

93/4/16

بخشنامه برگزاري بيست ويكمين دوره هفته كتاب جمهوري اسلامي ايران

92/8/8

بخشنامه استفاده ازتجهيزات سازمان چاپ وانتشارات دانشگاه

92/5/1

بخشنامه چاپ وارسال منظم نشريات علمي

92/4/4

بخشنامه درخصوص ابلاغ ليست مجلات علمي پژوهشي علوم پزشكي كشور

92/4/4

بخشنامه ارسال مدارك نشريات علمي به صورت الكترونيكي به سايت وزارت علوم تحقيقات وفناوري

92/3/11

بخشنامه درخصوص ابلاغ آيين نامه جديدارتقاء مرتبه اعضاي هيات علمي گروه پزشكي به پيوست ليست مجلات علمي پژوهشي علوم پژشكي كشور

92/2/29

بخشنامه اعلام فهرست نشريات

92/2/21

بخشنامه شيوه نامه تشكيل شوراي سياستگذاري ونظارت سازمان چاپ وانتشارات

92/2/3

نظارت مسئولين واحد ها برچاپ منظم مجلات

91/12/19

استانداردسازي مجلات

91/11/15

ممنوعيت شركت اعضاي هيات علمي در كنفرانسهاي بين المللي به صورت پوستر

91/3/31

آيين نامه جديد تعيين اعتبار نشريات علمي كشورمصوب 8 بهمن ماه  1390

90/11/8

اطلاعيه انتشار نشريه بصورت الكترونيكي

91/11/3

بخشنامه اخذ رتبه  مجله از وزارت علوم ، تحقيقات و وزارت بهداشت و درمان

89/9/15

آيين نامه نمايه سازي استنادي نشريات معتبر علمي در ISC

87/11/30

آئين نامه تشويق كتاب

86/12/8

آئين نامه حق الزحمه تاليف -ترجمه و داوري كتاب

86/10/5

حق الزحمه داوري مقالات غيرفارسي

86/9/26

حق الزحمه داوري مقالات

86/9/24

طرح توجيهي درخواست انتشار مجله

-

اساسنامه مجلات علمي دانشگاه آزاد اسلامي

-

 

 

 آيين نامه هاوبخشنامه هاي تشويقي مقالات و شركت دركنفرانسها

 

بخشنامه فرصت مطالعاتي دانشگاه آزاد اسلامي

95/01/25

امتياز ويژه براي حمايت از انتشارمجله هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي

94/9/18

بخشنامه فهرست كنفرانسهاي بين المللي معتبر خارج از كشور

94/9/4

فهرست كنفرانسهاي بين المللي معتبر خارج از كشور

94/9/4

متمم آيين نامه  تشويق مقالات

93/9/1

آيين نامه  شركت اعضاي هيئت علمي در همايشهاي  بين المللي معتبر خارجي

93/2/24

متمم بخشنامه شماره 87/352676مورخ 92/10/22 شيوه نامه تشويق مقاله هاي علمي دانشگاه آزاداسلامي

93/02/10

آئين نامه جديد تشويق مقالات

92/10/22

بخشنامه زمان بندي ونحوه ارسال گزارش هاي سه ماهه جايزه مقالات علمي  

92/06/20

بخشنامه به روزرساني فهرست نشريات نامعتبر

92/06/16

بخشنامه حذف حداقل انتظارات ازاعضاي هيات علمي درتشويق مقالات علمي

92/05/24

آئين نامه تشويق مقالات

90/10/19

متمم بخشنامه شركت اعضاي هيات علمي در كنفرانسهاي خارجي

90/08/01

فرصت مطالعاتي داخلي

89/12/25

كنفرانسهاي داخلي

89/12/01

آئين نامه كرسي هاي نظريه پردازي

89/06/09

آيين نامه شركت در كنفرانسهاي خارجي

89/4/9

 

 

بخشنامه هاي مراكز تحقيقاتي

 

بخشنامه حقوق و مزاياي رئيس مركز تحقيقاتي

1392/11/9

آيين نامه جديد ايجاد مراكز تحقيقاتي

1394/11/26

 

 

بخشنامه هاي دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

 آيين نامه ها ، قوانين و مقررات  وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تعداد بازدید : 2213
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملارد ميباشد.
Powered by DorsaPortal