اساتید هیئت علمی

جلال جعفری

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای خصوصی

پست الکترونیکی:

دکتر شهرام بیگی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای جزا و جرم شناسی

پست الکترونیکی:

دکتر منوچهر ناکینی پسند

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

پست الکترونیکی: