اساتید هیئت علمی

سمیه بخشی

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی:

دانشجوی دکترای رفتار حرکتی-یادگیری حرکتی

پست الکترونیکی:

بهزاد سهیلی

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی:

دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی

پست الکترونیکی:

اساتید مدعو

دکتر عباس نظریان مادوانی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تربیت بدنی

پست الکترونیکی:

دکتر مهدی کهندل

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تربیت بدنی

پست الکترونیکی:

دکتر غلامرضا فرجی

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تربیت بدنی

پست الکترونیکی: