معرفی

معاونت اداری و مالی دانشگاه از دو بخش اداری و پشتیبانی و امورمالی تشکیل شده که ماموریت دارد در راستای اهداف و برنامه های  دانشگاه به امور پشتیبانی اداری و مالی بپردازد.امور مربوط به تدارکات –کارگزینی-دبیرخانه- انبار- نقلیه- خدمات و دفتر مطالعات وآموزش نیروی انسانی به عهده مدیریت امور اداری و پشتیبانی است و امور مربوط به حقوق و دستمزد تنظیم و صدور اسناد تهیه تراز امورمالی دانشجویی و صندوق رفاه و پرداخت انواع وامهای دانشجویی به عهده مدیریت این اداره می باشد که در ادامه به اهم وظایف و ماموریتهای این معاونت  اشاره می شود:

۱.        اجرای آیین نامه ها و بخشنامه های صادره از سازمان مرکزی

۲.        تامین منابع انسانی مورد نیاز و صدور احکام کارگزینی کارکنان

۳.        خرید کالاهای مورد نیاز حوزه های مختلف و نظارت برآن

۴.        حفظ و نگهداری از ساختمانها –تاسیسات-تجهیزات و فضای سبز

۵.        تعمیر و تنظیف ساختمانها و وسایل اداری

۶.        انجام امور تحریرات  دریافت- ثبت و بایگانی نامه های وارده و صادره

۷.        فهرست برداری اموال دانشگاه و نگهداری حسابها و کلیه اموال وثبت به موقع مشخصات اموال

۸.         اموزش نیروی انسانی سازمان متناسب با رشد و توسعه علم و تکنولوژی جدید

۹.        ثبت حضور و غیاب کارکنان

۱۰.     تلاش برای متنوع سازی منابع درآمدی دانشگاه  غیر از شهریه دانشجو

۱۱.     مدیریت بر نحوه هزینه ها و مصارف منابع مالی دانشگاه براساس آیین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی

ساختار حوزه معاونت:

·                حوزه امور مالی

مدیر امورمالی(آقای خالقیان)

کارشناس حسابداری و صدور اسناد(خانم ترکمن)

·                حوزه صندوق رفاه دانشجویی

مسئول صندوق رفاه (آقای خالقیان)

·                حوزه امور اداری

مسئول امور اداری(آقای احدی)

مسئول کارگزینی کارکنان (خانم علیپور)

دبیرخانه واحد(خانم بهشتی)

کارپرداز(آقای سلیمی)

معاونت اداری و مالی

 

عضو هیات عملی

رزومه علمی