پیشگفتار

یکی از موضوعاتی که در برنامه ریزی بلند مدت ایران به عنوان یکی از محور های توسعه مد نظر است ، نقش آموزش عالی در چشم انداز توسعه بلند مدت جمهوری اسلامی ایران می باشد . براساس این چشم انداز ایران در تلاش است تا با گذر از موقعیت کنونی جامعه ای توسعه یافته متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی ، ملی و انقلابی ، برخوردار از دانش پیشرفته ، توانا در تولید علم و فناوری باشد. ملاحظه پیشرفت های سریع وروزافزون درحوزه علم ودانش و فن آوری ،ضرورت بهره مندی ازهمکاری وتخصص استادان مجرب وتوانمند را دردنیای امروز بیش ازپیش نمایان می سازد .براین اساس حوزه معاونت آموزشی و دانشجویی واحد دانشگاهی ملارد می کوشد با جذب نیروی انسانی متخصص وتلاش در جهت توانمندسازی وکارآمدی آنان،حرکت به سمت تحصیلات تکمیلی، تاسیس رشته های جدید متناسب با نیازروز جامعه،برنامه ریزی برای ارائه آموزش با کیفیت، به حد کمال رسیده و پیوسته درراستای تحقق رسالت دانشگاه که همانا تعلیم وتربیت جوانانی متعهد ومتخصص وارتقای سطح کیفی آموزش وپرورش مشتاقان علم ودانش، خود را متعهد می داند .

اهداف:

مهمترین اهداف دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد به شرح زیرمی باشد:

ارتقاء دانشگاه به یک مرکز معتبرعلمی درآموزش عالی کشور
ایجاد محیط یادگیری پویا وشاداب ، فراهم نمودن زیر ساخت های آموزشی مناسب و ارائه خدمات پشتیبانی مطلوب برای دانشجویان واعضاء هیات علمی دانشگاه دربالاترین سطح ممکن
ایجاد سیستم آموزش اثربخش وکارآمد،ارتقاء وبهبود فرآیندها وخدمات درتمام سطوح ممکن
فراهم نمودن دسترسی همگان به دانشگاه، برای ادامه تحصیل

ارزش های محوری :

مروج ارزش های معنوی واسلامی
قانونمند، منظم، مسئولیت پذیر وپاسخگو
دانش محور با تاکید بر : کیفیت برتر، کارآفرینی، نظریه پردازی وخلاقیت
تاثیرگذار درمجامع معتبربین المللی با تعلیم وتربیت فارغ التحصیلان شایسته

شرح وظایف معاونت آموزشی :

معاونت آموزشی واحد وظیفه برنامه ریزی،اداره وهدایت کلیه امورآموزشی درمقاطع کارشناسی،تحصیلات تکمیلی ونظارت برحسن اجرای مقررات وآئین نامه های آموزشی ،تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری واتخاذتمهیدات لازم درجهت گسترش وارتقاء کیفیت آموزشی واجرای دوره های آموزشی وارزیابی آنها وهمچنین امور مربوط به اعضای هیات علمی واحد رابرعهده دارد.

برخی از وظایف واختیارات این معاونت به شرح زیر است :

۱. ابلاغ کلیه مصوبات مربوط به شورای هیات رئیسه وهمچنین مقررات وآئین نامه های ابلاغی ازسوی ریاست واحد به دانشکده ها وحوزه های ذیربط وپیگیری ونظارت برحسن اجرای آن

۲. ارائه پیشنهاد بعنوان دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت آموزش جهت طرح درشورای هیات رئیسه برای تصویب

۳. ارائه گزارش های توجیهی لازم به ریاست واحد درخصوص وظایف مربوط به دانشکده ها وحوزه های تحت نظر

۴. پیشنهاد افرادواجدشرایط برای تصدی سمت های مدیریتی درحوزه معاونت به ریاست واحد

۵. همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های واحد

۶. همکاری اداره ونظارت برحسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات وفرآیندهای آموزش وتحصیلات تکمیلی واحد،منطبق برقوانین،مصوبات،مقررات وآئین نامه های اجرایی مربوطه با رویکردگسترش دوره های تحصیلات تکمیلی

۷. برنامه ریزی امورآموزشی وتحصیلات تکمیلی با همکاری دانشکده ها و حوزه های ذیربط ونظارت برحسن اجرای وظایف دانشکده ها وحوزه های وابسته به منظور حصول اطمینان از اجرای دقیق وبموقع برنامه ها وفعالیتهای آموزشی هر دانشکده وارزیابی آن وارائه گزارش لازم به ریاست واحد

۸. پایش وارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان واعضای هیات علمی ومدیران آموزشی حوزه های مختلف درهر نیمسال وانعکاس آن به ریاست واحد واعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی

۹. اهتمام به برگزاری دوره های توانمند سازی ودانش افزایی

۱۰. ارزیابی وبازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی و کارآمدی اعضای هیات علمی واحد، غنا بخشی وارزش مداری

۱۱. بررسی وپایش مستمر وضعیت آموزشی واحد واحصاء نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصتهای آموزشی

۱۲. تهیه وتنظیم سیاستها، خط مشی ها وچشم انداز آموزشی واحد وپیگیری مراحل تصویب،ابلاغ، اجرا وروزآمدسازی آنها

۱۳. گسترش کیفی وکمی فعالیتهای آموزشی، تهیه وپیشنهاد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت آموزشی واحد با همکاری کلیه دانشکده هاوحوزه های ذیربط وپیگیری وهدایت مستمر امور مربوط به تصویب ،اجرا واصلاح آنها

۱۴. برنامه ریزی به منظور ارتقا وبهبود مستمر خدمات آموزشی واحد درسطح دانشکده ها و مراکز آموزشی

۱۵. برنامه ریزی؛ ضابطه گذاری ونظارت برنحوه بورسیه شدن اعضای هیات علمی وفراهم نمودن تسهیلات آموزشی لازم

۱۶. طراحی واستقرار نظام ارزیابی راهبردی وتنظیم وتدوین شاخص های ارزیابی آموزشی واحد

۱۷. تهیه وارائه گزارشهای رسمی درهرنیمسال از وضعیت آموزشی واحد به تفکیک موضوع،رشته، دانشکده، حوزه ونظایر آن جهت ارائه به ریاست واحد

۱۸. سازماندهی واستقرار نظامهای سنجش وارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی ودانشجویان وبرنامه ریزی به منظور رفع کاستیها ونواقص از طریق دانشکده ها وحوزه های عملیاتی واحد

۱۹. ظرفیت سنجی درخصوص پذیرش تعداد دانشجویان جدید واعلام بموقع آن به مرکز آزمون

۲۰. هماهنگی برای انجام امور مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف واضافه، دریافت وثبت نمرات دردانشکده ها

۲۱. انجام امورمربوط به مهمانی، ترک تحصیل وتمدید سنوات دانشجویان

۲۲. تشکیل کمیته های ترفیع، ارتقا وانتظامی اعضای هیات علمی واحد

۲۳. تشکیل کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد

۲۴. طراحی فرایند صحیح پذیرش اعضای هیات علمی

۲۵. هماهنگی به منظوربرگزاری امتحانات واحد

۲۶. برنامه ریزی متون ومحتواهای آموزشی واحد

۲۷. انجام سایر امورمحوله ازسوی ریاست واحد

۲۸. بررسی ومکاتبه درخصوص دانشجویانی که دارای مدرک پایه معادلرمی باشند و مکاتبه به سازمان مرکزی

۲۹. تشکیل شورای آموزشی

۳۰. مکاتبه با منطقه وسازمان مرکزی دانشگاه درخصوص دانشجویان مشروطی واخراجی واخذ مجوزهای لازم

۳۱. اقدام درخصوص نمره ورتبه دانشجویان انتقالی ورودیهای قدیم واصلاح مشخصات باهماهنگی مرکز آزمون

۳۲. اقدام درخصوص دانشجویان اتباع خارجی وهماهنگی با امور بین الملل دانشگاه واستانداردهای مربوطه

۳۳. صدورگواهی اشتغال وخروجی ازکشوربرای دانشجویان مشمول

۳۴. استعلام ریزنمرات ومدارک پایه دانشجویان

۳۵. پاسخ به استعلام کلیه موسسات وارگانها درخصوص دانشجویان

معرفی معاونت آموزشی و دانشجویی

رزومه علمی