پیشگفتار

بمنظور دستیابى به نظام مطلوب آموزش عالى و در راستاى تاٌمین فضاهاى مورد نیاز آموزشى،ادارى، رفاهى و خدماتى دانشگاه هماهنگ با برنامه هاى گسترش رشته ها و ظرفیت هاى پذیرش دانشجو و همچنین بهره بردارى و نگهدارى از ساختمانها و تاسیسات زیر بنایى،اداره کل فنی و عمرانی تشکیل گردیده است . مجموعه فعالیتهاى حوزه عمرانى در سه بخش – طراحى – اجرا ونظارت – تعمیرات و نگهدارى صورت مى گیرد.

 اهداف:

این اداره در راستای تحقق سیاست های دانشگاه و با هدف گسترش فضاهای آموزشی ، پژوهشی و رفاهی ، برای فراهم آمدن شرایط مطلوب ، برای تحصیل دانشجویان و همچنین امکانات رفاهی برای اساتید و کارکنان دانشگاه ، فعالیتهای عمرانی خود را برنامه ریزی و اجرا می نماید . اهم اهداف این حوزه را می توان به صورت ذیل بیان نمود.
برنامه ریزی به منظور ایجاد فضاها واماکن مختلف دانشگاه با کاربریهای آموزشی ، پژوهشی ، ورزشی ، اداری و رفاهی تاحصول به اهداف پیش بینی شده در برنامه چشم انداز آتی دانشگاه
نگهداری و بهره برداری بهینه از ساختمانهای موجود دانشگاهایجاد وگسترش مجتمع های رفاهی و تفریحی برای استفاده اساتید ، کارکنان و خانواده آنان
دستیابی به استانداردهای ملی در زمینه فضاهای آموزشی ، اداری ، رفاهی و غیره
برنامه ریزى بمنظورایجاد فضاهای لازم شامل: ساختمانهای آموزشی،اداری،رفاهی وسایرساختمانهای موردنیاز باکیفیت مطلوب بلحاظ معماری، سازه،اجراء درحداقل زمان ممکن وبادرنظرگرفتن صرفه و صلاح دانشگاه.
نگهداری و بهره برداری بهینه از ساختمانهای موجود دانشگاه.
ایجاد مجتمع های دانشگاهی و تجمیع مکانهای پراکنده با الویت استفاده از این مکانها.
دستیابی باستانداردهای ملی در زمینه فضاهای آموزشی،اداری و رفاهی و غیره.

شرح وظایف حوزه اداره عمرانی:

 1. بازدید از اراضى مورد نظر جهت مجتمع هاى دانشگاهى و تهیه گزارش به منظور ارائه به اداره سازمان مرکزى دانشگاه جهت اخذ تصمیم
 2. تهیه و ارائه اطلاعات مورد نیاز طرحهاى جامع از قبیل شرایط جغرافیایى ، فرهنگى ،اجتماعى،اقتصادى،سیاسى وفیزیکى موجود
 3. فراهم نمودن مقدمات اجراى پروژه ها و طرح ها(انجام مطالعات لازم به منظور دعوت از پیمانکاران صاحب صلاحیت انتخاب نفرات به ترتیب اولویت در چارچوب ضوابط مربوطه تنظیم صورت جلسه ارسال کامل مدارک به اداره عمران سازمان مرکزى دانشگاه جهت اخذ تصمیم)
 4. اخذ نظر کمیسیون معاملات واحد و سازمان مرکزى در مورد میزان هزینه پروژه ها و طرحها بر اساس مقررات مربوط
 5. تنظیم قراردادها در چارچوب متن تایید شده سازمان مرکزى دانشگاه (معاونت عمران)
 6. نظارت بر اجراى پروژه ها و طرحها و بررسى مقادیر کار و صورت وضعیتهاى ارائه شده از طرف پیمانکاران
 7. تهیه لیست مصالح مورد نیاز پروژه (نوع و مقدار) و ارائه آن قبل از شروع کار اجرائى به قسمت تدارکات جهت تامین به موقع مصالح
 8. فراهم نمودن امکانات کارى و وسائل و ابزار مورد نیاز کارگاه
 9. عنداللزوم فراهم نمودن امکانات نقشه بردارى آزمایشات فنى و مکانیک خاک و سایر نیازهاى فنى پروژه و ارائه به قسمتهاى مربوطه
 10. بازدید و اعلام نظر کارشناسى در ارتباط با املاکى که واحد قصد خرید یا اجاره آن را براى توسعه فضاى مورد نیاز خود دارد و ارائه آن به مراجع ذیربط
 11. برنامه ریزى براى انجام تعمیرات و نگهدارى اتفاقى و دوره اى کلیه ساختمانها و تاسیسات واحد
 12. تهیه و ارائه گزارش پیشرفت کارهاى عمرانى و احد به سازمان مرکزى (معاونت عمران)

رئیس اداره عمران

رزومه علمی