شرایط و مدارک لازم برای وامهای نقدی

الف) شرایط:

۱.                        رعایت شئونات دانشجویی ، مقررات انضباطی و نداشتن بدهی معوق به صندوق رفاه دانشجویی

۲.                        عدم تعلق وامهای مذکور به دانشجویان ترمهای اول ، آخر ، مرخصی ، میهمان و بیش از دو ترم مشروطی ( تا دو ترم معدل باالی ۱۲)

۳.                        متقاضیان در طول تحصیل تنها یک بار میتوانند از وامهای مذکور استفاده نمایند

۴.                       افتتاح حساب نزد یکی از شعب بانک ملی

ب) مدارک:

۱.                        تکمیل کامل فرم درخواست وام و مهر و امضای آن توسط امور دانشجویی و آموزش دانشگاه

۲.                        تصاویر شناسنامه ، کارت ملی دانشجو و ضامن به همراه آخرین فیش حقوقی ضامن (حضور ضامن در صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه الزامیست )

۳.                        ارائه گواهی کسر از حقوق از محل کار ضامن ، طبق نمونه ( ضامن میبایست بازنشسته ، مستمریبگیر و یا کارمند با حداقل سه سال سابقه کار باشد)

۴.                       ارایه یک برگ چک بانکی عضو شتاب به میزان ۱۲۱ %مبلغ وام اعطایی در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد  بدون تاریخ و حواله کرد میبایست خط خورده شود. ( چک باید مربوط به ضامن بوده و دانشجو نیز میبایست علاوه بر  نوشتن “پرداخت مبلغ چک را تعهد مینمایم” در پشت چک ، دو بار آن را امضاء نماید و اگر چک مربوط به خود دانشجو میباشد ضامن میبایست این جمله را نوشته و دو بار امضاء نماید )

۵.                        کارنامه کل دانشجو

۶.                        تصاویر صفحات اول و دوم سند ازدواج و صفحه دوم شناسنامه زوجین برابر با اصل شده توسط امور دانشجویی دانشکده برای وام ازدواج (وقوع عقد میبایست در زمان تحصیل و زمان دریافت وام تا یکسال پس از وقوع عقد میباشد )

۷.                        ارائه کپی برابر با اصل شده اجاره نامه توسط امور دانشجویی دانشکده برای وام مسکن

۸.                        ارائه مدارک ضروری از قبیل مدارک بیمارستانی و اسناد حوادث غیر مترقبه ( سیل ، زلزله و …. )برای وام ضروری

۹.                        اخذ تائیدیه افتتاح حساب ، از بانک ملی مربوطه

۱۰.                   صورت حساب گردش سه ماهه آخر حساب صاحب چک و یا تاییدیه نداشتن چک برگشتی و فعال بودن حساب از بانک

ج) نحوه پرداخت اقساط وام های مذکور:

۱.                       باز پرداخت وامهای مزبور از زمان دریافت و در طول تحصیل با کارمزد ۵/۲ % خواهد بود

۲.                       جهت بازیرداخت اقساط به ب

۳.                       در صورت عدم پرداخت ۲ قسط در سررسیدهای مقرر ، چک ضمانت ، به بانک ارسال و یا از حقوق ضامن کسر خواهد گردید

دانشجویان غیر بومی که فاقد ضامن بومی میباشند میتوانند به نزدیکترین واحد دانشگاه آزاد اسالمی به محل سکونت ضامن مراجعه و با رعایت کلیه موارد فوق پس از تایید امضای ضامن توسط صندوق رفاه آن واحد ، کلیه مدارک را به امور دانشجویی دانشکده محل تحصیل خود تحویل نمایند

جدول میزان وام و تضمین لازم

نوع وام

مبلغ وام

مبلغ چک تضمین

مدت بازپرداخت با توجه به باقیمانده زمان تحصیل

ازدواج

۱۵،۰۰۰،۰۰۰

۱۸،۰۰۰،۰۰۰

حداکثر ۲۰ ماه

مسکن(متاهل)

۷،۰۰۰،۰۰۰

۸،۴۰۰،۰۰۰

کمک هزینه تحصیلی (متاهل)

۶،۰۰۰،۰۰۰

۷،۲۰۰،۰۰۰

ضروری تا سقف

۱۲،۰۰۰،۰۰۰

۱۴،۴۰۰،۰۰۰

حداکثر ۲۰ ماه

زمان درخواست وام های مذکور در کلیه ایام سال تحصیلی به غیر از ایام ثبت نام می باشد

 

 

صندوق رفاه دانشجویان