سمت: سرپرست معاونت

نام: ابوالفضل

نام خانوادگی:  ذکائی

آخرین مدرک و رشته تحصیلی:

     دکتری علوم سیاسی

عضو هیات عملی گروه معارف اسلامی واحد شهرقدس

پست  الکترونیک:

Zokaei.abolfazl@yahoo.com

بخشی از سوابق علمی و پژوهشی