سمت: سرپرست واحد

نام: عبدالله

نام خانوادگی: قاسمی پیربلوطی

آخرین مدرک و رشته تحصیلی:

پسا دکتری گیاهان دارویی و معطر و علوم گیاهی

پست  الکترونیک:

ghasemi955@yahoo.com