سمت: رئیس واحد

نام: مهدی

نام خانوادگی: فتح الله

آخرین مدرک و رشته تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی صنایع

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  کرج
عضو هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران
عضو هیات مدیره انجمن لجستیک و زنجیره تامین ایران