۱. اداره کارگزینی هیات علمی

فرم ها و مدارک مورد نیاز برای ارتقاء اعضای هیات علمی

آئین نامه ارتقا اعضای هیات علمی

جداول جدید ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی

جداول قدیم ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی

روند ارتقای مرتبه هیات علمی

فرم های متقاضیان همکاری به صورت هیات علمی

تعهد عدم اشتغال تمام وقت در سایر ارگانها

فرم درخواست هیأت علمی

فرم گزارش مختصری از دوران زندگی

فرم مشخصات متقاضی

کمیته جذب و بورس هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد۱

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده اعضاء هیات علمی

فرمها و مدارک مورد نیاز برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

بخشنامه شماره یک

بخشنامه شماره دو

شرایط تبدیل وضعیت

فرمهای تبدیل وضعیت

۲. اداره مدرسین حق التدریس

فرم های متقاضیان همکاری بصورت حق التدریس

قرارداد حق التدریس

فرم درخواست حق التدریس

فرم مشخصات متقاضی

کمیته جذب و بورس هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد۱

سایر

درخواست گواهی اشتغال به کار

درخواست گواهی کسر اقساط

فرم امتیازبندی

دفتر هیئت علمی