شرح وظایف اداره برنامه ریزی آموزشی :

به زودی…

اداره برنامه ریزی آموزشی

رییس اداره برنامه ریزی آموزشی:

نام و نام خانوادگی :
رشته تحصیلی :
مدرک تحصیلی :