• کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل

  • کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

  • کارشناسی پیوسته عمران- عمران

  • کارشناسی ناپیوسته اجرائی عمران

  • کاردانی کارهای عمومی ساختمان

مدیر گروه: دکتر امین زاهدی

پست الکترونیک:amin.zahedi@gmail.com

کارشناس گروه: آقای بیگ زاده

شماره تماس: ۰۲۱۶۵۴۱۲۹۳۳