• کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل

  • کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

  • کارشناسی پیوسته عمران- عمران

  • کارشناسی ناپیوسته اجرائی عمران

  • کاردانی کارهای عمومی ساختمان

مدیر گروه: دکتر کورش باقری

پست الکترونیک:

کارشناس گروه: آقای بیگ زاده

شماره تماس: ۰۲۱۶۵۴۱۲۹۳۳