• کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

  • کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

  • کارشناسی تربیت مترجم زبان انگلیسی

مدیر گروه: آقای محمد رضا رستمی

پست الکترونیک:

کارشناس گروه: آقای زرگران

شماره تماس: ۰۲۱۶۵۴۱۲۹۳۶