• علوم پایه

مدیر گروه: دکتر مریم یزدی

پست الکترونیک:

کارشناس گروه:

شماره تماس: ۰۲۱۶۵۴۱۲۹۳۳ داخلی