• شیمی عمومی - کارشناسی ارشد

مدیر گروه: دکتر سجاد صداقت

پست الکترونیک:

کارشناس گروه: سرکار خانم کوزه گر

شماره تماس: ۰۲۱۶۵۴۱۲۹۳۶ داخلی