• زیست شناسی عمومی(کارشناسی)

  • زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوتکنولوژی (کارشناسی)

مدیر گروه: خانم دکتر مریم یزدی

پست الکترونیک:

کارشناس گروه: سرکار خانم ناصری

شماره تماس: ۰۲۱۶۵۴۱۲۹۳۶ داخلی