• کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

مدیر گروه: دکتر آتنا اصفهانی خالقی

پست الکترونیک:

کارشناس گروه: سرکار خانم علیپور

شماره تماس: ۰۲۱۶۵۴۱۲۹۳۳ داخلی