• کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

مدیر گروه: دکتر طهمورث آقاجانی

پست الکترونیک:t.aghajani@gmail.com

کارشناس گروه: سرکار خانم علیپور

شماره تماس: ۰۲۱۶۵۴۱۲۹۳۳ داخلی