• کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

مدیر گروه: دکتر طهمورث آقاجانی

پست الکترونیک:

کارشناس گروه: سرکار خانم علیپور

شماره تماس: ۰۲۱۶۵۴۱۲۹۳۳ داخلی