• کارشناسی حقوق

  • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

مدیر گروه: دکتر جعفری

پست الکترونیک:

کارشناس گروه: خانم ناصری

شماره تماس: ۰۲۱۶۵۴۱۲۹۳۳ داخلی