• کارشناسی ارشد مدیریت

  • کارشناسی حسابداری

  • کارشناسی ارشد حسابداری

مدیر گروه: دکتر

پست الکترونیک:

کارشناس گروه: سرکار خانم علیپور

شماره تماس: ۰۲۱۶۵۴۱۲۹۳۳ داخلی ۱۰۳۳