• کارشناسی ارشد مدیریت ورزش

مدیر گروه: خانم دکتر سمیه بخشی

پست الکترونیک:

کارشناس گروه: سرکار خانم ناصری

شماره تماس: ۰۲۱۶۵۴۱۲۹۳۳ داخلی