• کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی

مدیر گروه: دکتر طباطبایی

پست الکترونیک:

کارشناس گروه: سرکار خانم ناصری

شماره تماس: ۰۲۱۶۵۴۱۲۹۳۳ داخلی