تماس با حوزه ها

ردیف

قسمت استفاده کننده

نام استفاده کننده

شماره داخلی

خط مستقیم

حوزه ریاست

۱

دفتر ریاست واحد  روابط عمومی واحد

آقای خیر اندیش

۲۰۰۰

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۷۱

۲

دفتر ریاست واحد

فکس

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۷۲

۳

حراست واحد

آقای میردامادی

۲۰۰۴

۰۲۱-۶۵۶۷۲۹۴۹ 

۴

دفتر حراست

آقای شعبانی

۱۰۰۵

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۳۹

۵

دفتر حراست خواهران

خانم علی ویسی

۱۰۳۲

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۳۹

۶

انتظامات

آقایان زرگران هاشمی امیریان -مرادی

۴۰۰۹

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۳۶

۷

رییس اداره عمران

آقای دکتر پایدار

۱۰۲۴

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۶۱

۸

دفتر فرهنگ اسلامی

آقای میرغیاسی

۱۰۲۸

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۱۲

۹

بسیج دانشجویی

 

۱۰۳۶

۰۲۱-۶۵۴۱۴۴۷۰

۱۰

دفتر ستاد شاهد و ایثارگران

آقای میرغیاسی

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۷۰

۱۰۲۸

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۱۳

حوزه معاونت مالی و اداری

۱۱

معاونت اداری و مالی

۱۰۰۴

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۷۹

۱۲

دفتر معاونت اداری و مالی

 

۱۰۰۳

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۲۰

۱۳

مدیر امور مالی  

۱۰۱۴

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۷۸

۱۴

مدیر امور اداری

آقای ذاکرمنش

۱۰۱۲

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۲۲

۱۵

کارپردازی

آقای سلیمی

۱۰۰۷

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۴۴

۱۶

آبدارخانه

خانم نیکزاد

۱۰۲۶

 

۱۷

حسابداری

خانم مای نائی

۱۰۰۳

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۷۴

۱۸

دبیرخانه و کارگزینی

آقای حاجتی

۱۰۳۹

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۲۱

۱۹

حقوق و دستمزد

خانم مای نائی

۱۰۰۳

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۲۰

۲۰

انباردار

آقای اسدی

۴۰۰۶

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۲۰

۲۱

امور شهریه و رفاه دانشجویی

آقای ورسه

۱۰۵۱

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۱۷

حوزه معاونت آموزشی و دانشجویی

۲۲

معاونت آموزشی و دانشجویی

۱۰۱۲

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۲۲

۲۳

دفتر معاونت آموزشی ودانشجویی

۱۰۱۳

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۱۴

۲۴

مدیر آموزش

۱۰۲۳

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۷۳

۲۵

مسئول آموزش

خانم حسینی

۱۰۲۱

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۷۳

۲۶

کارشناس گروه رشته عمران

آقای بیگ زاده

۱۰۲۵

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۳۳

۲۷

کارشناس گروه های زیست ، حسابداری و زبان

خانم ناصری

۴۰۰۹

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۳۶

۲۸

کارشناس گروه کامپیوتر

خانم علیپور

۱۰۳۳

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۱۸

۲۹

کارشناس گروه حقوق

خانم ناصری

۳۰۰۶

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۲۲

۳۰

اتاق اساتید

آقای منصوری

۱۰۲۷

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۷۵

۳۱

کارگزینی هیات علمی

آقای پورسعیدی شیراز

۱۰۵۸

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۴۴

۳۲

امتحانات

آقای قربانی

۱۰۴۱

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۷۶

۳۳

بایگانی

 

۱۰۴۲

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۷۶

۳۴

مدیر امور دانشجویی

آقای عارفی دوست

۱۰۳۱

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۶۹

۳۵

امور دانش آموختگان

آقای احدی

۱۰۵۲

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۴۸

۳۶

آشپزخانه

۴۰۰۰

 

۳۷

مشاوره

 

۱۰۵۶

 

حوزه پژوهش و فناوری

۳۸

رییس اداره پژوهش

آقای دکتر ابراهیمی

۱۰۱۴

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۷۸

 

۳۹

تحصیلات تکمیلی،امور پایان نامه هاو کتابخانه

خانم کوزگر

۱۰۱۷

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۱۳ 

 

۴۰

کارشناس فن آوری اطلاعات

آقای مظفری

۱۰۵۷

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۱۷

۴۱

کارشناس پژوهش

 خانم عبدی

۱۰۱۵

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۶۴

۴۲

باشگاه پژوهشگران

خانم دکتر جلالوند

۱۰۱۵

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۶۴

تلفن گویا

۴۳

خطوط ورودی دانشگاه

تلفن گویا

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۱۰

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۱۱

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۰۰

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۰۱

۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۰۲