اساتید هیئت علمی

دکتر رامین کریمی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (شبکه) از دانشگاه تکنولوژی مالزی

پست الکترونیکی:

rakarimi@yahoo.com

دکتر علی سلیمانی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای علوم کامپیوتر از دانشگاه تکنولوژی کالرادو آمریکا

پست الکترونیکی:

a.soleimani.uni@aol.com

دکتر محسن محرمی

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای کامپیوتر از دانشگاه تکنولوژی مالزی

پست الکترونیکی:

mohsen.mahrami@gmail.com

محسن محسنی

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی:

دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم های نرم افزاری

پست الکترونیکی:

mohseni.it@gmail.com

اساتید مدعو

دکتر جواد محمد زاده

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای مهندسی کامپیوتر

پست الکترونیکی:

مهندس بهنام هادی

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی:

دانشجوی دکترای کامپیوتر

پست الکترونیکی: