اساتید هیئت علمی

دکتر سلمان صفوی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای مهندسی عمران آب

پست الکترونیکی:

salman_safavi@yahoo.com

دکتر آرش روح بخش داوران

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای سازه

پست الکترونیکی:

مهدی علی عباس زاده مشهد

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترا

پست الکترونیکی:

دکتر امید نعیمی فر

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی:

دکتری مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک از دانشگاه تربیت مدرس

پست الکترونیکی:

O.Naeemifar@yahoo.com

دکتر امین زاهدی خامنه

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزله از دانشگاه صنعتی درسدن آلمان

پست الکترونیکی:

amin.zahedi@gmail.com

دکتر علی پایدار

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای برنامه ریزی حمل و نقل

پست الکترونیکی: 

ap.paydar@gmail.com

علیرضا عاملی

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی:

دانشجوی دکترای

پست الکترونیکی:

اساتید مدعو

دکتر حسن ذوقی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای حمل و نقل

پست الکترونیکی:

سید روح الله معافی مدنی

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل

پست الکترونیکی:

هومن رحیمی

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل

پست الکترونیکی:

دکتر صادق ارنواز

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی:

پست الکترونیکی:

دکتر محمدرضا بهشتی دافچانی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای سازه هیدرولیکی

پست الکترونیکی:

دکتر محمد امامی کورنده

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای ژئوتکنیک

پست الکترونیکی: