اساتید هیئت علمی

سید مهدی طباطبائی

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی:

دانشجوی دکترای مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی

پست الکترونیکی:

لعیا مرادی پر

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی:

دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث

پست الکترونیکی:

اکرم اقدسی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای ادیان و عرفان تطبیقی

پست الکترونیکی: