اساتید هیئت علمی

دکتر مریم یزدی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی:

دکتری ریاضی محض گرایش آنالیز از دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

پست الکترونیکی:

msh_yazdi@yahoo.com

یاسر رستمی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای ریاضی کاربردی

پست الکترونیکی: