اساتید هیئت علمی

دکتر سید افشین ناطقی شاه رکنی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای بیولوژی دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

پست الکترونیکی:

afshin_nateghi@yahoo.com

علی ابراهیمی

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی:

دانشجوی دکتری جانوری تکوینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

پست الکترونیکی:

ebrahimibal@gmail.com

دکتر فاطمه جلالوند

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای فیزیولوژی جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

پست الکترونیکی: