اساتید هیئت علمی

دکتر زهرا شایگان منش

مرتبه علمی:استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی از دانشگاه محقق اردبیلی

پست الکترونیکی:

shayganzhra@gmail.com

دکتر طهمورث آقاجانی

مرتبه علمی:استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی از آکادمی ملی علوم آذربایجان

پست الکترونیکی: t.aghajani2014@gmail.com

اساتید مدعو

دکتر نصراله انصاری نژاد

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای روانشناسی از آکادمی ملی علوم آذربایجان

پست الکترونیکی:

ansaripsy@gmail.com

دکتر احمد سوری

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی

پست الکترونیکی:

Ahmad_s۲۵۶۴۴@yahoo.com

دکتر نسرین بنکداری

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه الزهرا(س)

پست الکترونیکی:

nbonakdari@gmail.com