اساتید هیئت علمی

زهرا شایگان منش

مرتبه علمی:استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی

پست الکترونیکی:

اساتید مدعو

دکتر آتنا اصفهانی خالقی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای روانشناسی عمومی

پست الکترونیکی:

esfehani.university@yahoo.com

دکتر نصراله انصاری نژاد

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای روانشناسی از آکادمی ملی علوم آذربایجان

پست الکترونیکی:

ansaripsy@gmail.com

دکتر منصور علی مهدی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای روانشناسی عمومی از دانشگاه علوم تحقیقات

پست الکترونیکی:

alimehdi.mansoor@gmail.com

دکتر محمدرضا تقوی زاده ی یزدی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای روانشناسی کودکان استثنایی از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

پست الکترونیکی:

taghavi.yazdi@gmail.com

دکتر علیرضا زرندی

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی:

دانشجوی دکترای روانشناسی از دانشگاه اصفهان

پست الکترونیکی:

arzarandi@gmail.com

دکتر احمد سوری

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی

پست الکترونیکی:

Ahmad_s۲۵۶۴۴@yahoo.com

دکتر علی نظری

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی:

دکترای آمار از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

پست الکترونیکی:

nazari۰۷@qiau.ac.ir