اساتید هیئت علمی

دکتر مریم یزدی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی محض گرایش آنالیز از دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

پست الکترونیکی: msh_yazdi@yahoo.com

یاسر رستمی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای ریاضی کاربردی

پست الکترونیکی:

دکتر جواد محمد زاده

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی کامپیوتر

پست الکترونیکی: