اساتید هیئت علمی

دکتر سید افشین ناطقی شاه رکنی

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای بیولوژی دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

پست الکترونیکی: afshin_nateghi@yahoo.com

علی ابراهیمی

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری جانوری تکوینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

پست الکترونیکی: ebrahimibal@gmail.com

دکتر فاطمه جلالوند

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای فیزیولوژی جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

پست الکترونیکی: