اساتید هیئت علمی

زهرا شایگان منش

مرتبه علمی:استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی

پست الکترونیکی:

اساتید مدعو

دکتر آتنا اصفهانی خالقی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی عمومی

پست الکترونیکی:

دکتر نصراله انصاری نژاد

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی از آکادمی ملی علوم آذربایجان

پست الکترونیکی: ansaripsy@gmail.com

دکتر منصور علی مهدی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی عمومی از دانشگاه علوم تحقیقات

پست الکترونیکی: alimehdi.mansoor@gmail.com

دکتر محمدرضا تقوی زاده ی یزدی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی کودکان استثنایی از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

پست الکترونیکی: taghavi.yazdi@gmail.com

دکتر علیرضا زرندی

مرتبه علمی: مربی

آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای روانشناسی از دانشگاه اصفهان

پست الکترونیکی: arzarandi@gmail.com

دکتر احمد سوری

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی

پست الکترونیکی: Ahmad_s۲۵۶۴۴@yahoo.com

دکتر علی نظری

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای آمار از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

پست الکترونیکی: nazari۰۷@qiau.ac.ir