شرح وظایف اداره امتحانات :


۱.     صدور و ارسال کارنامه دانشجویان مهمان ( فرم شماره ۴)

۲.     پاسخگویی به مکاتبات واحدهای مختلف دانشگاهی

۳.     استعلام درخصوص دانشجویان مهمان با دانشکده های تابعه

۴.     بررسی و تائید فرم ۸-  ۱۱ برای دانشجویان مهمان

۵.     بررسی و ارائه گزارش درخصوص مسائل ومشکلات ارسال  ازدانشکده ها و طرح آن درشورای آموزشی دانشگاه و ابلاغ  آن به دانشکده های تابعه

۶.     ارسال ریزنمرات برای معادلسازی به دانشکده ها

۷.     دریافت و کنترل مدارک فرمهای معادلسازی وارسال آن به دانشکده ها

۸.     ثبت و ضبط و تنظیم فرمهای معادلسازی شده در دفاتر

۹.     محاسبه هزینه معادلسازی سایر موسسات آموزش عالی (غیر از دانشگاه آزاد) و بایگانی آن درسوابق معادلسازی دانشجو.

۱۰. بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان مشروط و اخراجی و تهیه و تنظیم وضعیت تحصیلی فرم شماره پنج و ارسال به سازمان مرکزی

۱۱. تهیه و تنظیم ریز نمرات دانشجویان انتقال رسمی و ارسال آن به اداره ثبت نام جهت ارسال به همراه پرونده به سایر واحدهای دانشگاهی

۱۲. تهیه و تنظیم و صدور ریز نمرات دانشجویان برای ارائه به خارج ازکشور(دانشجویان شاغل به تحصیل، انصرافی و اخراجی).

۱۳. تهیه و صدور ریز نمرات برای دانشجویان انصرافی جهت ارائه به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.

۱۴. بررسی و تائید استعلامهای ارسالی ازدانشگاهها و موسسات آموزش عالی در رابطه با کارنامه و فرم شماره چهار ارسالی دانشجویان مهمان (برابر ماده ۵۶ آئین نامه آموزشی)

اداره امتحانات و ثبت نمرات

رییس اداره امتحانات:

نام و نام خانوادگی : محمد قربانی
رشته تحصیلی : ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد