لیست کلاسهایی که تشکیل نخواهند شد و کلاسهای جبرانی 

ردیف

نام و نام خانوادگی استاد

روز کلاس

تاریخ کلاس

زمان کلاس

توضیحات

۱

استاد باقری ۹۷/۵/۱ کلاس توجیحی کارآموزی و پروژه

۲

۳

۴

۵

۶

 ۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

اداره امور کلاسها

مسئول امور کلاسها:

آقای موسی منصوری

شماره تلفن امور کلاس ها:
۰۲۱-۶۵۴۱۲۹۷۵